அம்மாவிண் அரை அம்மனம்

என் அம்மா குளித்து விட்டு

பாவாடை ஜாக்கட்டுடண் வருவார்கள்,
சில சமயம் பாவாடை முலைவரை தூக்கி கட்டி வருவார்கள்,
சில சமயம் துண்டை கட்டி வருவார்கள்,
அப்போது புண்டை முலைகளை பார்க்க முடியாவிட்டாலும் முதுகு, தொடை நண்றாக பாக்கலாம்.

எண் முண் அம்மா எப்படி சேலை மற்றுவார்கள்

பாவாடை ஜாக்கட்டுடண் மற்றுவார்கள்,
சில சமயம் ஜாக்கட்டை கழுற்றி பிராவுடண் தரிசனம்.
சில சமயம் திரும்பி நிண்று பிரா கழுற்றி மற்றுவார்கள்,
தலைக்கு மேல் மாற்று பாவாடை விட்டு இடுப்பு வரை பாவாடை வந்தவுடண், பழைய பாவாடையை கழுற்றுவார்கள்.

என் அம்மாவை அரை அம்மனத்தை திருட்டனமாக பாத்தவர்கள்

சித்தப்பா
என் நண்பர்கள்.
என் அண்ணனின் நண்பர்கள்.
என் தம்பியின் நண்பர்கள்.
என் தாத்தா.
மற்றவர்களுக்கு அம்மா அறை அம்மண தரிசனம் தர விருப்புவார்.
அனாலும் பயத்தில் மரைத்து விடுவார்கள்.

அறை அம்மணமாக எணக்கு தரிசனம் தந்த மற்ற பெண்கள்

சித்தி
அத்தை
நண்பனின் தாய்
தங்கை
அத்தை மகள்
பாட்டி
வேறு சில சொந்தகாரிகள்

Comments